Kakatauraoi ngkai KIFA imwain kawaran aonnaba

30.05.2016 red

E tabe ngkai ni kakatauraoi te tina n rabwata ni butibooro iaon Kiribati ae KIFA imwain kawaran aonaba.

Te waaki ni kakatauraoi aei are e bon waaki man te katenibong are imwain ngkoananoa.

Kanoan te reirei nakoia biira n te bong anne bon te kauring iaon te tua teuana are a manga bon karioa taan takakaro are e aranaki bwa mauriia (safety). N te maroro iaon te itera aio ao ngkana ko safety ao ko tuuka mangem man kabaekeana irouia aiam ke mina e teke nte booro ma n taai aikai ao taan takakaro a manga kabongana te safety bwa kanga aia bwai n tiribooro ao n etina raoi ao e na bon riai n aki kakamwakuri baim.

E maroroakinaki naba are ngkana ko tuuka te rin ni baim ao tiaki ngkoe te kouru ao ko na bon riai n anganaki te tuua are te kaotinakoaki ao e na karaoaki te oroboro ni katua nakon am kouru.

N te reirei ngkanne aio ao a bon tii kaoaki biira ake a bon kona ni mwananga nako aonnaba n angareirei ao biira naba ae a bon taraaki bwa iai te onimakinaki irouia n aron uarereken tangiran te manging irouia.

N te tai aei ao e a bon tia n roko ana buubutii te bootaki ni butibooro ma I Abaiang ao Marakei kainanoia taan kairiiri ma iaon Tarawa ibukin aia ibuobuooki man te tina n rabwata ni butibooro iaon Kiribati ae KIFA ke Kiribati Islands Footbal Association.

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter или click here чтобы отправить ее нам.

comments powered by HyperComments

Share with your friends: